منم آن شکسته سازی که توام نمی نوازی

که فغان کنم ز دستی، که گسسته تار ما را