سه زن انگلیسی، فرانسوی وایرانی  با هم قرار میزارن که سه روز اعتصاب کنن و دیگه تو خونه کار نکنن و بعد از یک هفته نتیجه کارو به هم بگن.
 سه زن
زن فرانسوی گفت:
به شوهرم گفتم که من دیگه خسته شدم بنابراین نه نظافت منزل، نه آشپزی، نه اتو و خلاصه از اینجور کارا دیگه بریدم. خودت یه فکری بکن، من که دیگه نیستم یعنی بریدم.
روز بعد خبری نشد، روز بعدش هم همینطور،
روز سوم اوضاع عوض شد، شوهرم صبحانه درست کرده بود و آورد تو رختخواب، من هم هنوز خواب بودم، وقتی بیدار شدم رفته بود.
زن انگلیسی گفت:
من هم مثل فرانسوی همونا رو گفتم و رفتم کنار،
روز اول و دوم خبری نشد ولی روز سوم دیدم شوهرم لیست خریدو کاملاً تهیه کرده بود، خونه رو تمیز کرد و گفت کاری نداری عزیزم، منو بوسید و رفت.
زن ایرانی گفت:
من هم عین شما همونا رو به شوهرم گفتم،
روز اول چیزی ندیدم،
روز دوم چیزی ندیدم،
روز سوم چیزی ندیدم،
شکر خدا روز چهارم یه کمی تونستم با چشم چپم ببینم