نه مرا طاقت غربت نه تو را خاطر قربت دل نهادم به صبوری که جز این چاره ندارم سعدی