موشک دم دستش نبود وگرنه بند می کرد بهش.

سطح تهدید