قلمرو حیوانات پر است از فرآیندهای زیبا و مرموز ، اما تعداد کمی فرایندفریبنده تر و فوق العاده تر از دگردیسی کرم برای تبدیل شدن به پروانهمی باشد. با هم سری بسیار زیبایی از این عکس های فوق العاده را می بینیم.

Brahmin Moth

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-1-2

Cecropia

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-6-2

Spicebush Swallowtail

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-16-2

Black Swallowtail

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-5-2

Polyura Sempronius

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-18-2

Acraga Coa

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-11-2

Acharia Stimulea

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-3-2

Phobetron Pithecium

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-2-2

Glass Winged Butterfly

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-8-2

Cerura Vinula

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-21-1

Flannel Moth

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-12-2

Blue Morpho

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-19-2

Isochaetes Beutenmuelleri

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-7-2

Hubbard’s Small Silkmoth

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-13-2

Isa Textula

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-25

Pipevine Swallowtail

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-14-2

Spotted Apatelodes

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-15-2

Io Moth

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-17-2

Attacus Atlas

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-20-2