ممکنه شما هم در منزل تعداد زیادی دگمه داشته باشید که تک افتاده باشند و دیگه کاربردی براتون ندارند. اونا رو دور نریزید! مطلب زیر رو دنبال کنید و با استفاده از دکمه های دور ریز و مقداری سیم برای خودتون سنجاق های زیبایی رو درست کنید. در عکس های زیر توضیحات کافی آورده شده و نیازی به توضیحات اضافی وجود ندارد.