این دیالوگ را شاید بتوان زیباترین دیالوگ لورل و هاردی دانست…

هاردی: میخوام ازدواج کنم
لورل: با کی؟
هاردی: معلومه دیگه، با یه زن. مگه تو کسیو دیدی که با یه مرد ازدواج کنه؟
لورل: آره
هاردی: کی؟
لورل: خواهرم

لورل و هاردی