زندگی
زندگی ، سبزترین آیه ، در اندیشه برگ
زندگی ، خاطر دریایی یک قطره ، در آرامش رود
زندگی ، حس شکوفایی یک مزرعه ، در باور بذر
زندگی ، باور دریاست در اندیشه ماهی ، در تنگ
زندگی ، ترجمه روشن خاک است ، در آیینه عشق
زندگی ، فهم نفهمیدن هاست
زندگی ، پنجره ای باز، به دنیای وجود
تا که این پنجره باز است ، جهانی با ماست
آسمان ، نور ، خدا ، عشق ، سعادت با ماست
فرصت بازی این پنجره را دریابیم
در نبندیم به نور ، در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم
پرده از ساحت دل برگیریم
رو به این پنجره، با شوق، سلامی بکنیم
زندگی ، رسم پذیرایی از تقدیر است
وزن خوشبختی من ، وزن رضایتمندی ست
زندگی ، شاید شعر پدرم بود که خواند
چای مادر ، که مرا گرم نمود
نان خواهر ، که به ماهی ها داد
زندگی شاید آن لبخندی ست ، که دریغش کردیم
زندگی زمزمه پاک حیات ست ، میان دو سکوت
زندگی ، خاطره آمدن و رفتن ماست
لحظه آمدن و رفتن ما ، تنهایی ست
من دلم می خواهد
قدر این خاطره را دریابیم.

تصاویر زیبا و دیدنی (15)
تصاویر زیبا و دیدنی (14)
تصاویر زیبا و دیدنی (13)
تصاویر زیبا و دیدنی (12)
تصاویر زیبا و دیدنی (11)
تصاویر زیبا و دیدنی (10)
تصاویر زیبا و دیدنی (9)
تصاویر زیبا و دیدنی (8)
تصاویر زیبا و دیدنی (7)
تصاویر زیبا و دیدنی (6)
تصاویر زیبا و دیدنی (5)
تصاویر زیبا و دیدنی (4)
تصاویر زیبا و دیدنی (3)
تصاویر زیبا و دیدنی (2)
تصاویر زیبا و دیدنی (1)