زندگی عطر لطیفی است که یک پیچک افشان دارد
و نسیمی است که گاهی زصبا می آید
زندگی نور امیدی است که از روزنه ای می تابد
و چراغی است که خاموشی آن در پیش است
لحظه ها را دریاب
بر غم دیرینه بخند
دل به روی ستم و کینه ببند