این ایده ای که بشر طبیعت را کاملا تسخیر کرده صحیح نمی باشد. چرا که طبیعت پیش از ظهور انسان و حتی پس از آن وجود خواهد داشت. در این پست ۲۵ گیاه مختلف را خواهید دید که چگونه در تقابل با ساخته های دست بشر، راه خود را بسوی زندگی پیدا کرده اند. زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست، گر بیفروزیش رقص شعله اش در هر کران پیداست. چه زیباست رویش و حیات یافتن در سختی ها و مشکلات. جلا می یابد روح زیبای انسانیت.

flower-tree-growing-concrete-pavement-102

flower-tree-growing-concrete-pavement-34

flower-tree-growing-concrete-pavement-36

flower-tree-growing-concrete-pavement-109

flower-tree-growing-concrete-pavement-21

flower-tree-growing-concrete-pavement-40

flower-tree-growing-concrete-pavement-11

flower-tree-growing-concrete-pavement-39

flower-tree-growing-concrete-pavement-6

flower-tree-growing-concrete-pavement-105

flower-tree-growing-concrete-pavement-17

flower-tree-growing-concrete-pavement-19

flower-tree-growing-concrete-pavement-27

flower-tree-growing-concrete-pavement-13

flower-tree-growing-concrete-pavement-22

flower-tree-growing-concrete-pavement-16

flower-tree-growing-concrete-pavement-103

flower-tree-growing-concrete-pavement-110

flower-tree-growing-concrete-pavement-114

flower-tree-growing-concrete-pavement-111

flower-tree-growing-concrete-pavement-112

flower-tree-growing-concrete-pavement-107

flower-tree-growing-concrete-pavement-113