به کسی اعتماد کن که بتواند سه چیز را در تو تشخیص دهد:

  • اندوه پنهان شده در لبخندت
  • محبت نهان در عصبانیتت
  • معنای حقیقی سکوتت