آیا می دانید گونه از حیوانات وجود دارند که در آنها جنس نر وجود ندارد؟

در اینگونه موجودات بدلیل عدم وجود جنس نر، تخمک (در جنس ماده) بی نیاز به مرد می باشد و تولید مثل تنها توسط  جنس ماده بدون لقاح با جنس نر صورت می پذیرد. این روش را بکرزایی (parthenogenesis) می گویند.

بکرزایی چیست؟

بکرزایی روشی است که در آن ایجاد مولد بوسیله جنس ماده و بدون عمل لقاح صورت می گیرد و تخمک بی آنکه توسط گامت نر تلقیح شود، خودبخود تقسیم شده و به جاندار جدید تبدیل می شود.

بکرزایی در چه جاندارانی رخ می دهد؟

در بسیاری از آغازیان، هر نوع گامت می تواند به شیوه بکرزایی رشد کند. در جانوران ائوگام، فقط تخمکها گاهی می توانند به این شیوه رشد کنند. از اینرو، بکرزایی طبیعی، مثلا ً در روتیفرها، زنبورها و دیگر حشرات اجتماعی صورت می گیرد. و در پرندگانی از قبیل بوقلمون و مرغ خانگی نیز بندرت رخ می دهد. آپومیکسی نوعی بکرزایی است که در گیاهان رخ می دهد. در این پدیده، جنین از طریق لقاح حاصل نمی شود، بلکه از یاخته های داخل کیسه جنینی و یا یاخته های خورش اطراف کیسه جنینی بوجود می آید. در بکرزایی، گامتی که قادر به بکرزایی است، از نظر کنش، تفاوتی با هاگ ندارد یعنی هر دوی آنها سلولهای زاینده ای هستند که می توانند مستقیما ً به فرد بالغ تبدیل شوند.
گونه های بسیاری از حشرات و کرم ها، گونه های خاصی از مارمولک ها و مارها و زنبور عسل از جمله حیواناتی هستند که عمل بکرزایی در آنها رخ می دهد.

بکزایی سوسمار
یک دیدگاه مذهبی در این زمینه

عداه ای از روحانیون برجسته در توجیه باردارشدن حضرت مریم، داستان را به مقوله بکرزایی نسبت می دهند و وجود یک سلسله عوامل و نهایتا جهش ژنتیکی را باعث بکرزا شدن حضرت مریم می خوانند. این باور از دیدگاه علمی کاملا مردود می باشد. چراکه فرزند جاندار بکرزا همواره ماده (دختر) خواهد بود. و از خصیصه های اثبات شده این قضیه می باشد. لذا این دیدگاه در مورد ولادت مسیح کاملا صحیح نمی باشد.