پرندگان موجوداتی خون گرم هستند، به این معنی که آنها درجه حرارت بدن خود را مستقل از دمای محیط نگه می دارند. با این حال زمانی که هوا سرد می شود پرندگان کوچک تر برای حفظ دمای بدن خود از دیگر همنوعان خود کمک می گیرند. گونه دم چتری پرندگان نیوزیلند برای گرم نگه داشتن بدن خود درکنار بکدیگر در ردیف های به شکل زیر قرار می گیرند. این پرندگان، نابالغ ها را اغلب در مرکز قرار می هند و بالغ ترها در لبه ها قرار می گیرند و با فشار آوردن به یکدیگر گرمای مورد نیاز خود را تامین می کنند. همچنین پرندگان برای گرم نگه داشتن خود در زمستان غذای بیشتری می خورند تا به این طریق گرمای بدن خود را تامین کنند.

۱- چلچله در کولاک بهاری

birds-keep-warm-bird-huddles-1__880

۲- این یک کرم هزارپا نیست.

birds-keep-warm-bird-huddles-5__880

۳- پرندگان در طول کولاک

birds-keep-warm-bird-huddles-4__880

۴- یک دسته بچه جغد

birds-keep-warm-bird-huddles-7__880 (1)

۵- ازدحام چلچله ها بر روی درخت

birds-keep-warm-bird-huddles-9__880 (1)

۶- ازدحام گروهی از نوک بلند های نرم نوک برای درامان بودن از سرمای صبح

birds-keep-warm-bird-huddles-12__880

۷- چرت زدن جوجه های مینای زرد

birds-keep-warm-bird-huddles-22__880

۸- نوازش پرندگان

birds-keep-warm-bird-huddles-23__880

۹- چلچله ها در برف و طوفان

birds-keep-warm-bird-huddles-3__880

۱۰- جوجه پری گنجشک های نشسته بر روی درخت به همراه پدر خسته خود

birds-keep-warm-bird-huddles-13__880 (1)

۱۱- یک خانواده 

birds-keep-warm-bird-huddles-15__880 (1)

۱۲- گرم نگه داشتن

birds-keep-warm-bird-huddles-17__880

۱۳- ۴ پرنده خوابیده درکنار یکدیگر بر روی شاخه

birds-keep-warm-bird-huddles-30__880

۱۴- یک خانواده فنچ

birds-keep-warm-bird-huddles-2__880

۱۵- جغدها در یک صبح سرد

birds-keep-warm-bird-huddles-10__880

 

۱۶- یک خانواده کوچک

birds-keep-warm-bird-huddles-8__880