تاکنون عکس های بسیاری از بزرگان، دانشمندان و سیاستمداران تاریخ نظیر انیشتین، آبراهیم لینکلن، چه گوارا، چرچیل، آن فرانک و … دیده اید. خوب در زمانه آنها هنوز تکنولوژی تصاویر رنگی وجود نداشت. مختصر کلام اینکه هنرمند سوئدی Sanna Dullaway، در اقدامی جالب، تصاویر سیاه و سفید افراد نامی تاریخ را رنگی کرده است. دیدنشان خالی از لطف نیست.

نمونه هنرمندانه تر اینگونه رنگی کردن و یا دوباره رنگی نمودن (Recolorize) تصاویر یا فیلم ها را در سری کارتونهای قدیمی موش و گربه (Tom & Jerry) دیده اید.

تصویر سیاه سفید رنگی شده 1
تصویر سیاه سفید رنگی شده چه گوارا
تصویر سیاه سفید رنگی شده 2
تصویر سیاه سفید رنگی شده چرچیل
تصویر سیاه سفید رنگی شده آبراهام لینکلن
تصویر سیاه سفید رنگی شده 3
تصویر سیاه سفید رنگی شده انیشتین
تصویر سیاه سفید رنگی شده 4
تصویر سیاه سفید رنگی شده 5
تصویر سیاه سفید رنگی شده ازدواج
تصویر سیاه سفید رنگی شده 6
تصویر سیاه سفید رنگی شده 7
تصویر سیاه سفید رنگی شده 8
تصویر سیاه سفید رنگی شده آتش سوزی