جیم باکور (Jim Bachor) یک هنرمند دوست داشتنی اهل شیکاگو آمریکاست که هنرش را صرف پر کردن چاله های موجود در خیابان به شکلی هنرمندانه با موزاییک های طرح بستنی کرده است. این کار وی در واقع نمادین و گوشزدی است به مسئولین شهری که وظایفشان را به نحو احسن انجام نمی دهند. در گوشه و کنار شهرهای سرزمین زیبایمان ایران نیز متاسفانه شاهد چاله های زیادی در سطح خیابانها می باشیم که می طلبد هر کدام از ما با حرکتی چنین هنرمندانه و انتقادی به مسئولین شهری این وظیفه شان را یادآور باشیم. با هم تصاویر حرکت ارزشمند این هنرمند گرام را ببینیم.