غیر از سخن گفتن راههایی بین دوستان وجود دارد …

بزرگترین لذت زندگی

داشتن دوست صمیمی است !