هنرمندی سه سال زمان صرف تبدیل اتفاقات کوچک اطراف خود به یک دنیای خیالی کوچک کرده است. نتیجه حیرت انگیز است. تصاویر را با هم ببینیم.

دنیای مینیاتوری خیال انگیز