تصویری فوق العاده از جهانی که آدمی برای خود و هم نوعانش ساخته است.


حماقت آدمی - کودک و ترس

تصویر مرا عکس کنید و قاب بگیرید
ترسم را شعر کنید و به آوای بلند بخوانید
بار حماقت آدمی را اما
تنها خود بر دوش خواهم کشید
تنهای تنها…….