مطلب امروز در مورد سوال زیر است:

شما روزانه چقدر صرف خورد و خوراک خود می کنید؟

در اینفوگرافیک ذیل به میزان پول صرف شده در خانواده و شخص برای غذا و نوشیدنی پرداخته شده است. میله های آبی رنگ افقی میزان پول مصرفی خانواده برای غذا و نوشیدنی نشان می دهد و اعداد موجود در جلو هر کشور، نشان دهنده متوسط پول خرج شده توسط شخص در هفته است.

مقدار پولی که برای غذا صرف می شود