جالب است بدانید قلب زنان و مردان تفاوت های ساختاری زیادی دارد دانشمندان به تازگی به کشف های بسیار شگفت آوری دست یافته اند

خانما زیاد جدی نگیرن!!!