شاپور دوم یا شاپور کبیر هنگامی که در شکم مادر بود توسط بزرگان کشور به شاهی برگزیده شد. از اتفاقات مهم دوران کودکی شاپور حمله اعراب متجاوز جنوب ایران به مرز های ایران و غارت و کشتار مردمان نواحی مرزی بود. اعراب راهزن و بدوی از خردسالی شاهنشاه ایران سو استفاده کرده و در سواحل خلیج فارس تاخت و تازهای بسیار کرده بودند.

ذوالاکتاف

هنگامی که شاپور به سن شانزده سالگی رسید در صدد برآمد تا اوضاع کشور را بهبود بخشد. لازم به ذکر است که پدر شاهپور، هرمز دوم در جنگ با اعراب مهاجم کشته شده بود.با کشتی‌هایی که شاه جوان در خلیج فارس به آب انداخت، اعراب احساء به شدت قلع و قمع شدند شاپور درسی فراموش ناشدنی به اعراب راهزن داد و امنیت نواحی جنوب ایران را تا قرن ها تضمین کرد.از این رو بدو لقب شانه سُنب یا ذوالاکتاف، (سوراخ کنندهٔ شانه ها)»، دادند که شاپور، سزای کارهای عرب‌ها را، با سوراخ کردن شانه‌هایشان می‌داد