از این دست دلاوری ها همه تو زندگی داشتیم و داریم. اینکه یک وسیله را با چنان کیفیتی تعمییر کنیم که نه تنها به قطعات جدید نیاز نداشته باشه، بلکه چند قطعه هم اضافه بیاد. یا اینکه چنان خلاقیتی در تعمیر بکار برده ایم که همگان انگشت به دهان راه بیایان را در پیش گرفته اند تا اینکه در انتهای افق محو شده اند. در ادامه تعدادی از این تصاویر که می توان برچسب «درستش کردم!» را بر آنها زد را با هم می بینیم. البته در مواردی بواسطه طنز، اغراق صورت گرفته است.

درستش کردم! (1)
درستش کردم! (2)
درستش کردم! (3)
درستش کردم! (4)
درستش کردم! (5)
درستش کردم! (6)
درستش کردم! (7)
درستش کردم! (8)
درستش کردم! (9)
درستش کردم! (10)
درستش کردم! (11)
درستش کردم! (12)
درستش کردم! (13)