در سال ۱۸۰۱ هنگامی که اولین سرشماری کامل در جهان انجام شد ، جمعیت جهان یک میلیارد نفر اعلام شد. در آن سال چین ۲۹۵ ملیون ، هند ۱۳۱ ملیون،  روسیه ۳۱ ملیون، فرانسه ۲۷ ملیون، امپراتوری عثمانی ۲۱ملیون، آلمان ۱۴ ملیون، اسپانیا ۱۱ ملیون، بریتانیا ۱۰ ملیون و ایرلند و آمریکا ۱۰ ملیون جمعیت داشتند.

جمعیت جهان در سالهای مختلف قرن بیستم تا هزاره ی سوم:

۱۹۲۷: دو میلیارد نفر

۱۹۶۰: سه میلیارد نفر

۱۹۷۴: چهار میلیارد نفر

۱۹۸۷: پنج میلیارد نفر

۱۹۹۹: شش میلیارد نفر

۲۰۱۰: ۶.۹ میلیارد نفر

۲۰۱۱: هفت میلیلرد نفر

در جولای سال ۲۰۱۰ جمعیت چین ۱.۳ میلیارد، هند ۱.۲ میلیارد، آمریکا ۳۰۷ میلیون، روسیه ۱۴۱ ملیون، آلمان ۸۲ ملیون، فرانسه ۶۲ ملیون و بریتانیا ۶۱ ملیون نفر بود.