اگر خوشبختی را برای یک ساعت می خواهید ؛چرت بزید…..
اگر خوشبختی را برای یک روز می خواهید؛به پیک نیک بروید…
اگر خوشبختی را برای یک هفته می خواهید ؛به تعطیلات بروید..
اگر خوشبختی را برای یک ماه می خواهید ؛ ازدواج کنید..
اگر خوشبختی را برای یک سال می خواهید ؛ ثروت به ارث ببرید..
اگر خوشبختی را برای یک عمر می خواهید؛یاد بگیرید، کاری را که انجام می دهید ، دوست داشته باشید