گویا خانومی به ظاهر محترم! در کمال بی رحمی و قصاوت قلب طی یک حرکت ناجاونمردانه، خامه کاکائویی دوست خود را از یخچال برداشته و خورده است. چنین می نماید که دوست محزون نیز که خامه کاکائویی خود را از دست یافته دیده و پیگیری های قانونیش به مراجع ذیصلاح (شمسی خانوم سرپرست و عضو هیئت علمی خوابگاه!) به جایی نرسیده است، برای خنکای دل خویشتن نیز شده طی یک حرکت خود جوش اعلامیه ای را به قرار زیر بر روی یحچال اتاق نصب نموده تا مراتب اعتراض خود را به دزد منفور اعلام نماید. باشد که همگان از بخشش و بلندطبعی وی آگاهی یابند. متن اعلامیه به قرار زیر است:

خانم به ظاهر محترمی که (خامه کاکائویی) منو برداشتی، من حرومت کردم. از گوشت سگ هم حرومترت. آخه بیشعور نفهم به خاطر یک چیز بی ارزش … خاک بر سرت

خوابگاه دختران