در یک عمل فوق العاده ای از خود گذشتگی به هنر، هنرمند مجسمه ساز اسپنسر بیلس یک سال را صرف ایجاد مجسمه های زیبا از مواد طبیعی موجود در جنگل مدیریت نشده La Colle Sur Loup(جایی که او با خانواده اش زندگی می کند)،کرد. خلق آثار هنریتوسط این هنرمند یکپارچه با محیط زیست سازگار است.

پروژه Byles ‘عمدتا بصورت پنهان و سری انجام می شود. تنها راه یافتن این آثار سفر به جنگلی که وی در آنها به خلق آثار می پردازد، می باشد. و این تصاویر معدود عکس هایی است که از پروژه وی وجود دارد. همانطور که در تصاویر زیر مشاهده می کنید دایره های کامل و زیبایی در اکثر این تصاویر وجود دارد که قطعات آلی لمس شاعرانه و فلسفی قدرتمندی می باشند.

forest-land-art-nature-spencer-byles-1