فضای مثبت و فضای منفی چیست؟

در یک تصویر، موضوع یا سوژه اصلی به عنوان Positive Space یا فضای مثبت و فضایی که پیرامون موضوع اصلی را احاطه می کند Negative Space یا فضای منفی می گویند. فضای منفی به عنوان یک پس زمینه و یا پیش زمینه خنثی ، نگاه بیننده را به سمت موضوع اصلی یک عکس هدایت می کند.

استفاده از فضای منفی، یکی از عناصر کلیدی مورد استفاده در ترکیب بندی یا Composition هنری است. در یک ترکیب بندی خوب ، استفاده مناسب از فضای منفی، به عنوان یک وزنه تعادلی در مقابل فضای مثبت تلقی می شود. فضای منفی می تواند حس تعادل را در یک عکس ایجاد کند که این موضوع به تقویت ترکیب بندی یک عکس کمک خواهد کرد. (منبع: ویکی عکاسی)

جورج بوخوا تصویرگر و طراح گرافیک از تفلیس گرجستان است. آنچه در ادامه ملاحظه می کنید مجموعه تصاویری شاهکار و دیدنی از حیوانات و اجسام با استفاده از تکنیک فضای منفی است.

 

فضای منفی

فضای منفی

فضای منفی

فضای منفی

فضای منفی

فضای منفی

فضای منفی

فضای منفی

فضای منفی

فضای منفی

فضای منفی

فضای منفی

فضای منفی

فضای منفی

فضای منفی

فضای منفی

فضای منفی

فضای منفی

فضای منفی

فضای منفی

فضای منفی

فضای منفی

فضای منفی

فضای منفی

فضای منفی

فضای منفی

فضای منفی

فضای منفی

فضای منفی

فضای منفی

فضای منفی

فضای منفی

فضای منفی

فضای منفی

فضای منفی