خلاقیت خمیر ورزداده شده هنر در افکار ذهن است. به همین سبب انسانی که همواره عاشق زیبای است از دیدن صنایع بدیع و خلاقانه به وجد می آید. بهم پیوستن این دو عنصر بی انتها -هنر و فکر- است که زندگی را از کالبد روزمرگی فراتر برده و حیاتی تازه در رگ های انسان جاری می سازد.

بهانه امروز با هم بودن نیز سری دیگر از تصاویر خلاقانه در زندگی روزمره است. تقدیم به شما خوانندگان همیشگی مجله WeAre.ir.

تصاویر وسایل خلاقانه در زندگی روزمره (1)
تصاویر وسایل خلاقانه در زندگی روزمره (2)
تصاویر وسایل خلاقانه در زندگی روزمره (3)
تصاویر وسایل خلاقانه در زندگی روزمره (4)
تصاویر وسایل خلاقانه در زندگی روزمره (5)
تصاویر وسایل خلاقانه در زندگی روزمره (6)
تصاویر وسایل خلاقانه در زندگی روزمره (7)
تصاویر وسایل خلاقانه در زندگی روزمره (8)
تصاویر وسایل خلاقانه در زندگی روزمره (9)
تصاویر وسایل خلاقانه در زندگی روزمره (10)
تصاویر وسایل خلاقانه در زندگی روزمره (11)