رشد کردن

کشیشی از پسربچه ای پرسید: «می دانی تو را که آفرید؟»

پسرک لحظه ای به فکر فرو رفت، سپس رو به بالا به صورت کشیش نگریست و گفت: «البته که میدانم. خدا بخشی از مرا آفریده است!»

کشیش پرسید: «منظورت از بخشی از مرا.. چیست؟»

پسرک پاسخ داد: «خداوند مرا کوچولو آفرید. بقیه ام را خودم رشد کردم.»

نکته:

انسان دو خالق دارد: خداوند و خودش. خداوند خالق بالقوه آدمیست اما این انسان است که باید استعداد ها و توانمندی ها و جنبه ها و واقعیت های وجودی اش را به مرحله ی بالفعل در آورد و خلق نماید. باید رشد کند.