یه خانم خوشگلو با کلی ذوق و شوق کنار اتوبان سوار می کنی .

بعد چند دقیقه خانم غش و ضعف میره و می رسونیش به اولین بیمارستان .

کمی استرس داری !

بعد چند دقیقه میان و بهت تبریک میگن و بهت میگن داری پدر میشی !!!

استرست میره بالا !!!

میگی من پدرش نیستم ولی خانم میگن تو پدر بچه هستی !!!

ازت تست DNA میگیرن و تو منتظر پاسخ تست می مونی !

استرس بیشتر شده !!!

شکر خدا جواب تست میاد و دکتر بهت میگه شما پدر این بچه نیستی !!!

دوباره استرست میاد پائین !!!

دکتر توضیح میده که در واقع شما اصلا به کل نمیتونی بچه دار بشی تو زندگیت ، چون اسپرمت نازاست !!!

استرس بازم میزنه بالا !!!

توی راه برگشت به خونه ، به سه تا بچه هات فکر می کنی

اینجاست که استرس دیگه آمپر می سوزونه !!!