این پست یک فوتوشاپ نیست. شاید تصور خروس سیاه یا کلاغ سفید کمی دور از واقعیت است. برای کسانی که این حیوانات را دیده اند باور این رنگ ها کمی سخت دشوار استاما این رنگ های غیرمنتظره و عجیب و غریب همگی واقعی هستند. شاید شما نیز تجربه دیدن حیواناتی با این طیف های رنگی را داشته اید.