چشمان هنرمند زیباتر می بیند

بازهم همان جمله معروف «بیاموزیم دنیا را از پنجره زیبایی هایش ببینیم». در ادامه خواهیم دید که یک اثر هنری فوق العاده ساده ، خلق شده با مداد و یک برگ چگونه با عنصر خلاقیت به زیباترین درجه خود رسیده است. روح هنرمند محصور در کالبد ابعاد نیست و عنصر  سورئال را برای شکستن ابعاد مادی به خدمت می گیرد. البته تصاویر زیر را به سختی می توان سورئال نامید چرا که شروط لازم را ندارد. اما بزرگترین شرط یعنی رویا را به اوج رسانده است.

با دقت و زیباتر از همیشه ببینید.
خلق اثری هنری با برگ خلق اثری هنری با برگ خلق اثری هنری با برگ خلق اثری هنری با برگ خلق اثری هنری با برگ خلق اثری هنری با برگ خلق اثری هنری با برگ خلق اثری هنری با برگ