در این حکایت سعدی می فرماید: خر عیسی گرش به مکه برند/چون بیاید هنوز خر باشد!!!

یکی را از وزرا پسری کودن بود پیش یکی از دانشمندان فرستاد که مرین را تربیتی میکن مگر که عاقل شود. روزگاری تعلیم کردش و مؤثر نبود، پیش پدرش کس فرستاد که این عاقل نمیشود و مرا دیوانه کرد.

چون بود اصل گوهرى قابل/تربیت را در او اثر باشد

هیچ صیقل نکو نخواهد کرد/آهنی را که بد گهر باشد

خر عیسی گرش به مکه برند/چون بیاید هنوز خر باشد