تصویری که واقعیت دنیای امروز ما را روایت می کند.

واقعیت محض

ترجمه: اگر عرب بودم و به کسی شلیک می کردم، من تروریست بودم. اگر سیاه پوست بودم، من یک قاتل محسوب می شدم. اما من یک سفید پوست ام، پس من یک بیمار روانی هستم.