۱- صدا در اثر ارتعاش به وجود می آید که امواج بوجود آمده در اثر ارتعاش قبل از رسیدن به گوش ما از مواد مانند هوا و آب و غیره عبور می کنند.

۲-گوش ما برای درک صدا باید شبیه منبع منتشر کننده ی صدا به لرزش در بیاید.

۳-سگ ها می توانند صداهای با فرکانس بالاتر را بشنوند که ما قادر به شنیدن آن نیستیم بنابراین آنها صداهایی را می شنوند که ما هرگز نشنیده ایم.

۴-برای بسیاری از حیوانات صدا وسیله ای برای کشف تهدید و هشدار در مورد خطرات در کمین است.

۵-صوت نمی تواند در خلأ حرکت کند.

۶-سرعت صوت ۱۲۳۰ کیلومتر بر ساعت است.

۷- طنینی که با یک شلاق تولید می کنید می تواند دیوار صوتی را بشکند.

۸- صدا در آب چهار برابر سریع تر از هوا حرکت میکند.

۹-مطالعات علمی در مورد صداعلم اصوات یا علم آوا شنود نام دارد.

۱۰-با وجود تعریف مشکل موسیقی میتوان آن را ترکیب صداهای خوشایند تعریف کرد.

۱۱-صدای رعد و برق از گرم شدن ناگهانی هوای اطراف آذرخش به وجود می آید که سریع تر از سرعت صوت منبسط می شود.