براستی انسانها هنگام مرگ حسرت چه چیزی را می خورند؟ یا اگر هم اکنون زمان مرگ ما فرارسد ما حسرت چه چیزی را در دل خود خواهیم خورد؟

جالب است بدانید که …

یک پرستار استرالیایی بزرگ‌ترین حسرت‌های آدم‌های در حال مرگ رو جمع کرد و پنج حسرت رو که بین بیشتر آدم‌ها مشترک بوده منتشر کرد.

  • اولین حسرت: کاش جرات‌اش رو داشتم اون جوری زندگی می‌کردم که می‌خواستم٬ نه اون جوری که دیگران ازم توقع داشتن.
  • حسرت دوم: کاش این قدر سخت کار نمی‌کردم.
  • حسرت سوم: کاش شجاعت‌اش رو داشتم که احساسات‌ام رو به صدای بلند بگم.
  • حسرت چهارم: کاش رابطه‌هام رو با دوستام حفظ می‌کردم.
  • حسرت پنجم: کاش شادتر می‌بودم.

حسرت مرگ