بررسی وضعیت حرکت موس زمانی که در اتاق تنهایی و زمانی که کسی وارد می شود.