گفتم: من همه چیز دارم ولی لبخند نمیزنم، تو تلخ میبینی و همچنان شیرین پاسخ میدهی؟
گفت: من از آنچه دارم لذت میبرم! تو همچنان به فکر نداشته هایت هستی…