گل آقا را همه می شناسید. طنزپرداز صادقی که چند سالی در روزنامه اطلاعات ستونی را با عنوان «دو کلمه حرف حساب» گشود و هر روز، به از دیروز، سخنی نو و حلاوتی دیگر ارمغان جانهای شیفته حقیقت و دلهای مشتاق کرد. امروز برآنیم تا گزیده ای از طنزهای گل آقا که در سالهای ۶۸-۱۳۶۳ در روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده است را به مرور در بخش «پند آموز» سایت WeAre.ir تقدیم شما خوانندگان عزیز داریم. ظنزهایی که هرچند گرد کهنگی زمان بر آنها نشسته است اما از بار حلاوت آنها ذره ای نکاسته است.

گل آقا
«جواب دولت»

خوانندگان خودشان شاهدند که بنده تا امروز به احد الناسی تلفن نکرده ام. هر چه بوده دیگران تلفن کرده اند و بنده جواب داده ام. البته بیشتر این مش رجب جواب داده.
اما دیروز تصمیم گرفتم خودم تلفن کنم. یعنی، راستش را بخواهید، داشتم روزنامه را ورق می زدم چشمم خورد به این مطلب. نوشته بود: «امتیاز دانشجویی شما را به بهترین پیشنهاد خریداریم. تلفن …» آدمیزاد هم که شیر خام خورده است و زود گول می خورد. بنده هم گول این مش رجب را خوردم و تلفن کردم:
– الو امتیاز دانشجویی؟
– بله، بفرمایید.
– چند می خری پدر جان؟
– چی هست که چند می خریم؟
– همان امتیاز دانشجویی دیگر.
– شما دانشجو هستید؟
– بودم.
– کی؟
– بیست- بیست و پنج سال پیش.
– نه جانم باید دانشجوی حالا باشی.
– بنده زاده حالا دانشجوست، مال اون را می خری؟
– دانشجوی کجاست؟
– درست نمی دانم. ولی والده اش می گوید آتیه خوبی دارد.
– منظورم این است که در کدام کشور است؟
– در همین کشور خودمان.
– نخیر باید مال خارجه باشد. دانشجوی داخله امتیازش کجا بود که بخریم؟
– ای آقا بنده خواستم بفرستمش خارجه، «گفتند نفرست اخلاقش فاسد میشود». حالا شما می فرمایید مال خارحه امتیاز دارد داخله ندارد؟
– قانون دولت است پدرجان، چرا با من دعوا میکنی؟
– همین دولت خودش گفت نفرست اخلاقش فاسد می شود، حالا امتیاز هم می دهد؟
– بله به ما چه ربطی دارد آقا جان؟ این را به دولت بگو.
– البته که می گویم… اما حال ببینیم این امتیازش چی هست؟
– هیچی یک بنز با خودش می آورد سیصد چهارصد هزار تومنی…
– مثل این که دید بنده اهلش نیستم، گوشی را گذاشت!

***

البته او گوشی را گذاشت. اما مگر این مش رجب مگر دست برمی دارد. یکریز زیر گوشم نق می زند که اگر آقازاده را فرستاده بودی خارج، حالا علاوه بر زن خارجی اتومبیل خارجی هم سوار می شد.
بی انصاف دیگر نمی گوید که اگر اخلاقش فاسد می شد جواب دولت را کی می داد؟

«گل آقا»
شنبه ۱۳۶۴/۷/۱۳