زیبایی این سنگ ۱۵ متری در خلیج Húnaflói واقع در ایسلند شمالی غیرقابل انکار است. سنگی که عجیب به دایناسور شباهت دارد و اینکه آن را Hvítserkur می خوانند.

جزیره دایناسور,جزیره سنگی (1)
جزیره دایناسور,جزیره سنگی (2)
جزیره دایناسور,جزیره سنگی (3)
جزیره دایناسور,جزیره سنگی (4)
جزیره دایناسور,جزیره سنگی (5)
جزیره دایناسور,جزیره سنگی (6)
جزیره دایناسور,جزیره سنگی (7)
جزیره دایناسور,جزیره سنگی (8)
جزیره دایناسور,جزیره سنگی (9)
جزیره دایناسور,جزیره سنگی (10)