اگر فراموش نکرده باشید چند مدت پیش در مطلبی با عنوان «شاهکار خلق آثار هنری توسط تکنیک فضای منفی» در مورد فضای منفی صحبت کردیم. اینکه چگونه مقصود را در پس تصویر ابتدایی مکمل محصور کنیم. مطلب امروز نیز در همین مورد می باشد. آثار زیر متعلق به «تنگ یاو» هنرمند مالزیایی است که به زیبایی از این تکنیک در خلق آثارش استفاده کرده است. در هر اثر بدنبال دو تصویر باشید!

فضای منفی فضای منفی فضای منفی فضای منفی فضای منفی فضای منفی فضای منفی فضای منفی فضای منفی فضای منفی فضای منفی فضای منفی فضای منفی