سخنی که نیست طاقت که ز خویش یپوشم / به کدام دوست گویم که محل راز باشد

چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی / تو صنم نمی گذاری که مرا نماز باشد