در این تصویر می‌توانید نگاهی بیندازید به تونل پرمافراست «کرل» در آلاسکا که در دهه ۶۰ میلادی حفر شده است. هدف از حفر این تونل مطالعه تاریخ آب و هوایی زمین، یخ و زمین شناسی دوره پیش از عصر یخبندان بوده است. پرمافراست به خاکی گفته می‌شود که دمای آن برای مدت دو سال یا بیشتر زیر صفر درجه باقی بماند. بیشتر پرمافراست موجود در زمین محصول آخرین دوره یخبندان زمین است و آنهایی که در عرض‌های بالاتر همچون آلاسکا قرار دارند، بیشتر از ۴۰ هزار سال یخ‌زده باقی مانده‌اند. پرمافراست، بزرگ‌ترین منبع متان در زمین است و بر اثر تغییرات اقلیمی در حال ذوب شدن است. متان یکی از گاز‌های گلخانه‌ای است که ورودش به جو می‌تواند اثر گرمایش جهانی را تشدید کند.

ice