داستان از انجا آغاز می شود که خانم جو لدینگتن (Jo Ledington) یک تخم کاکاپو (طوطی زلاند نو) را می یابد و به خانه می آورد و مادرش بطور تصادفی باعث شکسته شدن تخم می شود. اما این دختر خانم با دلسوزی با نوارچسب تخم شکسته را محکم نگه می دارد و سه هفته بعد جوجه کاکاپو سر از تخم در می آورد. آنچه در این کار مورد تشویق و احترام هست این است که از این نوع پرنده در تمام دنیا ۱۲۵ تا بیشتر نیست و با این تولد حال به ۱۲۶ پرنده کاکاپو رسیده ایم.


سرانجام در ۲۸ فوریه ۲۰۱۴ متولد می شوداین عکس ۱۱ روزگی آن است
یک پرنده کاکاپو بالغ این شکلی است