به عکس زیر دقت کنید….

چه جمله ای درون آن نوشته شده است؟ آیا قادر به خواندن آن هستید؟

تمرکز