نماز جمعه  تهران و عکس جالبی از تفاوت دو نسل ساکت و نسل شعار دهنده