به سراغ مـــن اگر می آیی

تنــد و آهســته چه فرقی دارد؟

تــــــو به هر جور دلت خواست بـــــیا ! …

مثل سهراب دگر…

جنس تنهایی من چینــی نیست،که ترک بردارد

مثل آهــــن شده چینی نازک تنهایی مــــن

تـــــو فقط زود بیا…دخترک و ریل