در تصویر زیر چند صورت را می توانید ببینید؟ تعداد صورت ها نشان دهنده هوش شما
٠ – ۵ کودن
۶ – ٧ کم هوش
٨ – ٩ طبیعی
١٠ – ١١ هوشیار
١٢ – ١٣ نابغه

تست هوش