این یک تصویر عجیبه
چند ثانیه نگاش کنید به هر کدوم مستقیم نگاه کنی دیگه تکون نمیخوره ..