تصویری فوق العاده هنری و زیبا با یک دنیا حرف. نمی دونم در مورد این عکس چی باید نوشت، به همین دلیل این قسمت را می گذارم به عهده خودتون.

برداشت آزاد

عکس از کودک سیاه و سفید و تعجب مردم

راستــی… چـــــــــــــــــــرا؟